© 2017-2018 Empathia Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Czy dopuszczalne jest stosowanie oprocentowania zmiennego w umowach kredytowych?

 

Umowy „frankowe” często są umowami zawierającymi oprocentowanie zmienne. W zależności od banku, różne są sposoby ustalania wysokości oprocentowania oraz parametry, od których owa wysokość zależy. Wszystkie umowy jednakże odnoszą się w jakiś sposób do indeksu LIBOR. Co to zatem jest LIBOR?

 

Indeks LIBOR odzwierciedla stopę procentową kredytów we frankach udzielanych na międzynarodowym rynku w Londynie, a więc to, na jaki procent banki są gotowe udzielać innym bankom pożyczek we franku szwajcarskim.

 

Co do zasady nie ma przeciwwskazań do tego, aby umowa kredytowa, nawet zawarta z konsumentem, zawierała postanowienia w przedmiocie stosowania oprocentowania zmiennego. Należy jednak postawić wymagania związane ze sposobem dokonywania zmiany oprocentowania.

 

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wyrokiem z dnia 24 lipca 2012 r w sprawie o sygn. akt XVII AmC 285/11 wpisał na listę postanowień niedozwolonych następujące postanowienie: „Zmiana wysokości oprocentowania może następować także w przypadku zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą indeksacji”.

 

Postanowienie to zostało uznane za niedozwolone, gdyż na mocy tego postanowienia zmiana może, ale nie musi nastąpić, co prowadzi do przyznania bankowi mocy decyzyjnej w zakresie dokonywania takiej zmiany. Po drugie, parametry, od których ma zależeć zmiana, w rzeczywistości nie zostały określone. Konsument nie ma możliwości zweryfikowania prawidłowości zmian dokonanych przez bank.

 

Należy zatem dojść do przekonania, że postanowienie określające oprocentowanie zmienne, aby nie było abuzywne, musi wskazywać w pierwszej kolejności weryfikowalne wskaźniki, od których dokonywanie owej zmiany zależy. Stosowanie wskaźnika LIBOR należy przy tym uznać za dopuszczalne, gdyż jest on publikowany codziennie, a zatem konsument może sprawdzić jego wysokość oraz zmiany na przestrzeni czasu, chociażby przez Internet. Drugim z elementów koniecznych klauzuli zmiennego oprocentowania jest stworzenie mechanizmu dokonywania zmian w taki sposób, aby możliwa była weryfikacja prawidłowości dokonanych zmian. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, w której ostatecznym decydentem jest bank i to od jego arbitralnej decyzji zależy dokonanie zmiany oprocentowania kredytu. Mogłoby to bowiem prowadzić do patologicznej sytuacji, w której bank będzie dokonywał zmiany wtedy, kiedy będzie ona dla niego korzystna oraz zaniecha zmian w momencie, w którym będą one z korzyścią dla konsumenta (tak również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie o sygn. akt II CSK 768/14).

 

W orzecznictwie trafnie wskazuje się, że bank ma obowiązek poinformowania konsumenta o dokonanej zmianie, w tym również o zmianie oprocentowania kredytu.

udostępnij na facebook'u
udostępnij na twitterze
Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload